КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА (ПАРОВА) ЗА ДОДЕЛУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 28.10.2019. до 12.11.2019.

На основи Правилника о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији града Зајечара, III број 110-11/2019 усвојеног на Градском већу дана 16.10.2019.год. , Комисија за доделу бесповратних средстава младим брачним паровима на територији града Зајечара за куповину сеоских кућа са окућницом на седници одржаној 25.10.2019.год  године, расписује:

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА (ПАРОВА) ЗА ДОДЕЛУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је избор кандидата за доделу сеоских кућа са окућницом, брачних и ванбрачних парова (у даљем тексту: Учесници/це конкурса) који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које се налазе у сеоским насељеним местима изван градских и приградских насеља.

Учесници/це конкурса уз пријаву наводе три сеоска насељена места, као своје потенцијално пребивалиште, у смислу одредаба овог конкурса.

II

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:

 • подстицање развоја руралних средина
 • ублажавање економске цене подизања детета

III

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају:

 • супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и
 • ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

IV

УСЛОВИ КОНКУРСА

Учесници конкурса могу бити брачни парови и ванбрачни партнери који кумулативно испуњавају следеће услове:

 1. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 40 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс, и да су оба супружника/ванбрачна партнера држављани Републике Србије;
 2. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота (у складу са Законом);
 3. да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
 4. да Учесници конкурса нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним продавцем непокретности;
 5. да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса  у складу са прописима Републике Србије;
 6. да Учесници конкурса нису правоснажно осуђивани за кривична дела против брака и породице и против полних слобода.

V

OБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Испуњеност услова за учешће на Конкурсу наведених у Правилнику  о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији града Зајечара,  Учесници конкурсa доказују достављањем следеће документације коју подносе уз пријаву на Конкурс:

 1. фотокопије личних карата Учесника конкурса;
 2. оверене фотокопиједипломе о стеченом образовању;
 3. доказ о држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци од дана објављивања Конкурса);
 4. доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника конкурса, не старији од месец дана од дана објављивања Конкурса), а као доказ о ванбрачној заједници оверена изјава о ванбрачној заједници. Оверена изјава о ванбрачној заједници мора бити сачињена након расписивања Конкурса;
 5. оверену изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса;
 6. доказ о радном односу Учесника конкурса (пријава на пензијско-инвалидско осигурање – М образац и фотокопија уговора о раду). Уколико је Учесник конкурса у радном односу на одређено време, радни однос мора да траје најмање до истека рока за подношење пријава на Конкурс;
 7. потврду Министарства финансија РС - Пореске управе да није било преноса права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса;
 8. потврду Министарства финансија РС - пореске управе да је Учесник конкурса измирио доспеле порезе и доприносе;
 9. уверење МУП-а да Учесник конкурса није правоснажно осуђиван за кривична дела против брака и породице и полних слобода;
 10. потврду издату од стране РГЗ – служба за катастар непокретности о непоседовању имовине Учесника конкурса;
 11. потврду о пребивалишту Учесника конкурса издату од стране МУП-а;
 12. оверену изјаву Учесника конкурса да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 10 година од дана потписивања уговора;

VI

1. Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се непосредно  или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Град Зајечар, Трг Ослобођења 1, са назнаком „Конкурс за избор кандидата (парова) за доделу сеоских кућа са окућницом на територији Града Зајечара“.

 

2. Неће се разматрати пријаве које су:

 1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у тексту конкурса);
 2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису предвиђена конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе);
 3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, послате факсом или електронском поштом и које садрже неразумљиве или нечитке податке).

Пријаве ће бити разматране и о њима се одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији града Зајечара.

3. Град није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само она лица која су ушла у ужи избор, односно која су обухваћена предлогом Одлуке о избору кандидата.

4. Предлог Одлуке о избору кандидата сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији града Зајечара.

 1. Одлуку о избору кандидата доноси Градоначелник на предлог Комисије и уз сагласност Градског Већа Града Зајечара.
 1. Након донете одлуке о избору кандидата, корисници се позивају да потпишу уговор са Градом Зајечаром. Уколико се корисници не одазову позиву за потписивање уговора у року 15 дана од дана обавештења, сматраће се да су одустали, а наредни рангирани кандидат са листе стећи ће право за потписивање истог

 

VII

Пријаве на Конкурс се могу подносити до 12.11.2019.године.

 

Конкурсна документација може се преузети на сајту Града Зајечара www.zajecar.info и канцеларији за Локални економски развој Града Зајечара, где се могу добити све додатне информације.

Документација: