КОНКУРС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ БРАЧНИМ И ВАНБРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 28.10.2019. до 12.11.2019.

На основи Правилника о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним паровима на територији Града Зајечара, III број 110-11/2019 усвојеног на Градском већу дана 16.10.2019.год, Комисија за доделу бесповратних средстава младим брачним паровима на територији града Зајечара за куповину сеоских кућа са окућницом на седници одржаној 25.10.2019.год.,расписује:

КОНКУРС

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ БРАЧНИМ И ВАНБРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је прибављање сеоских кућа са окућницом, брачних и ванбрачних парова (у даљем тексту: Учесници/це  конкурса) који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Под сеоским кућама из става 1. сматрају се непокретности које се налазе у сеоски насељеним местима изван градских и приградских насеља.

Укупна средства по овом конкурсу износе 13.000.000,00 динара, тј. највише 1.000.000,00 динара по објекту.

II

ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

Циљеви конкурса усмерени су на:

 • подстицање развоја руралних средина
 • ублажавање економске цене подизања детета

 

III

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају сва лица која предметну непокретност имају у својину/сусвојину.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

IV

Непокретност која се прибавља у складу са Правилником о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији Града Зајечара мора кумулативно да испуњава следеће услове:

 1. да се ради о непокретности на територији града Зајечара, која је уписана у Катастар непокретности, на име продавца/продаваца, без терета;
 2. да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса нису крвни сродници у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу;
 3. да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности;
 4. да је безбедна и условна за становање;
 5. да је непокретност, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и непокретност, изграђена у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да не постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе.

V

1. Пријаве на Конкурс са потребном документацијом ( Извод из листа непокретности за предметне објекте, изјаву од стране надлежног јавног бележника о испуњењу услова из члана IV тачке 2.,3. и 4.) достављају се непосредно или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Град Зајечар, Трг Ослобођења 1, са назнаком „Конкурс за прибављање сеоских кућа са окућницом на територији Града Зајечара“.

2. Неће се разматрати пријаве које су:

 1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у тексту конкурса);
 2. Недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених лица, односно пријаве које се односе на објекте ван територије града Зајечара и сл.);
 3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази и документација, непотписане, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, послате факсом или електронском поштом и које садрже неразумљиве или нечитке податке).

Пријаве ће бити разматране и о њима се одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији града Зајечара.

3. Град није у обавези да о току и резултатима Конкурса информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само она лица која су ушла у ужи избор, односно која су обухваћена предлогом Одлуке о прибављању предметних непокретности.

4. Предлог одлуке о прибављању предметних непокретности сачињава се након утврђивања чињеничног стања од стране Комисије у складу са одредбама Правилника о условима за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним паровима на територији града Зајечара.

 1. Одлуку о прибављању предметних непокретности доноси Скупштина града Зајечара на предлог Комисије и уз сагласност Градског већа града Зајечара.

VI

Пријаве на Конкурс се могу подносити до 12.11.2019.године.

Конкурсна документација може се преузети на сајту Града Зајечара www.zajecar.info и канцеларији за Локални економски развој Града Зајечара, где се могу добити све додатне информације.

Документација: