ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КП. БР. 5834/5 КО ЗАЈЕЧАР, У УЛ.ЂУРЕ ЂАКОВИЋА БР. 13 У ЗАЈЕЧАРУ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

Важи од 18.10.2019. до 18.11.2019.

            На основу члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 2. тачка 17. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града“ Зајечара бр. 8/19) и Закључка Градског већа града Зајечара III бр. 02 - 185/2019 од 16.10. 2019. године, Градско веће града Зајечара објављује

 

О Г Л А С

о спровођењу поступка отуђења непокретности на кп. бр. 5834/5 КО Зајечар,

у ул.Ђуре Ђаковића бр. 13 у Зајечару, из јавне својине

Града Зајечара, прикупљањем понуда

 

            1. Предмет Огласа је отуђење непокретности из јавне својине Града Зајечара, у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и то:

            - грађевинског земљишта означеног као кп. бр. 5834/5 КО Зајечар у ул.Ђуре Ђаковића бр. 13 у Зајечару, у укупној површини од 1.90,06 hа, са зградом пословних услуга - објектом бр. 1 у површини од 0.21,38 ха, према Листу непокретности бр. 17584 КО Зајечар, ради обављања трговинско - складишне делатности, у складу са Планом генералне регулације бр. 1 - Север и северозапад града Зајечара  („Сл. лист града Зајечара“ бр. 33/18).

            Укупна почетна цена за отуђење наведене непокретности утврђена је у висини процењене тржишне вредности непокретности од 344.100,00 еура, на основу Извештаја о процени вредности непокретности од стране PROFY PROCENITELJI DOO VALJEVO од 02.10.2019. године, с тим што се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

            2. Право учешћа по овом Огласу имају сва правна лица, физичка лица и предузетници, а критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиши износ понуђене купопродајне цене.

            3. Јавно отварање приспелих понуда биће обављено 30 дана од дана објављивања овог Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13,00 сати.                   

            4. Писмене понуде достављати у запечаћеној коверти, на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Крфска бб, I спрат, 19000 Зајечар, са назнаком „ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније 20 дана од дана објављивања овог Огласа.

            5. Депозит у висини од 10% почетне цене, у износу од 34.410,00 евра, у динарској противувредности, по средњем курсу НБС на дан плаћања, понуђачи су дужни да уплате на депозитни рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116.

            6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда износи 15 дана од дана отварања писмених понуда.         

            7. У пријави, односно понуди обавезно навести број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита.

            8. Уколико најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора или не уплати купопродајну цену у року предвиђеном уговором, губи право на повраћај депозита.

            9. Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ купопродајне цене која се нуди, изјаву да је понуђач извршио обилазак непокретности, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и мора бити потписана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, број телефона, назив радње, матични број, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана и мора бити потписана, за правна лица: назив и седиште, број телефона, ПИБ, матични број, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

            10. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или  неблаговремене пријаве, односно понуде биће одбачене.         

            11. У вези разгледања предметне непокретности, као и обавештавања о другим околностима везаним за предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-715.

            12. Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

III бр. 02 -185/2019 -1

У Зајечару, 16.10.2019. године      

       

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                               

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Бошко Ничић, с.р.

 

Документација: