ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-327 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР

Важи од 03.10.2019. до 11.10.2019.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

Документација: