РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „НИКОЛИЧЕВО”

Важи од 17.09.2019. до 01.10.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19 – др.закон), чл.37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „НИКОЛИЧЕВО”

1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” је објављена у „Службеном листу Града Зајечара”, бр. 46/18.
2. Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 17.09. до 01.10.2019. године, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара (www.zajecar.info).
3. Градска управа Града Зајечара организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.
4. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
5. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе Града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару, у току трајања раног јавног увида,  закључно са 01.10.2019. године.
Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” могу утицати на планска решења.
6. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења је Главни урбаниста града Зајечара дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 066-5430 285, ivan.stojanovic@zajecar.info

Документација: