ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ППОВ ПИВАРА HEINEKEN SRBIJA

Важи од 12.09.2019. до 13.10.2019.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 25. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

Донето је Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње и реконструкције објеката за изградњу комплекса Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са пратећим објектом и цевоводима Пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару на кп.бр.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18, 5829/42, 8474/6, 5834/8, 5836, 5837/9, 8479/3, 8568, 8569/2 и 8570 све КО Зајечар на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „HEINEKEN SRBIJA“ Д.О.О. Зајечар,  ул. Железничка бр.2.

Носилац пројекта је дужан да предузима мере заштите животне средине и спроводи програм праћења утицаја на животну средину прописане Студијом, у циљу спречавања, смањења или отклањања могућих штетних утицаја.

Заинтересована јавност може извршити увид у донето Решење у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

Против овог Решења заинтересована јавност може покренути управни спор, тужбом пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана