ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП КП. БР. 9318/2 КО ЗАЈЕЧАРУ У УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА У ЗАЈЕЧАРУ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

Важи од 11.09.2019. до 22.09.2019.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта прикупљањем понуда, именована Закључком Градског већа града Зајечара III бр. 361-40/2019 од 05.09.2019. године, на основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), објављује

                                                                       

О Г Л А С

за  давање у закуп кп. бр. 9318/2 КО Зајечару у ул. Николе Пашића у Зајечару, прикупљањем понуда

 

            1. Даје се у закуп грађевинско земљиште у јавној својини Града Зајечара, у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, према почетној цени утврђеној у висини од 10,83 еура/м² и то:

            - кп. бр. 9318/2 КО Зајечар, у ул. Николе Пашића у Зајечару, према Листу непокретности бр. 19034  КО Зајечар, укупне површине 0.03,04 hа, односно реални делови исте, у Скици уређења предметне парцеле израђеној од стране ДОО „Геоисток“ Зајечар означени редним бројевима 1-4 (бр. 1 у површини од 0.00,93 ха, бр. 2 у површини од 0.00,51 ха, бр. 3. у површини од 0.00,46 ха и бр. 4 у површини од 0.01,14 ха), ради уређења коришћења пословних објеката на суседним кат. парцелама.

            Предметно земљиште се даје закуп на период од 50 година, са могућношћу продужења времена закупа.

            2.  Право учешћа по овом Огласу имају сва правна и физичка лица и предузетници.

            3. Јавно отварање приспелих понуда биће обављено 15 дана од дана објављивања овог Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13,00 сати.                    

            4. Писмене понуде достављати у запечаћеној коверти, на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Крфска бб, 19000 Зајечар, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА - НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније 10 дана од дана објављивања овог Огласа.

            5. Депозит у висини од 10% почетне цене понуђачи су дужни да уплате на депозитни рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116.

            6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда износи 15 дана од дана отварања писмених понуда.

            7. У пријави, односно понуди обавезно навести број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај депозита.

            8. Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, као и назнаку броја реалног дела предметне парцеле на који се пријава односи.

            9. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде биће одбачене.

            10. У вези разгледања предметне непокретности, као и обавештавања о другим околностима везаним за предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-710, (Горан Николић).

            11. Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на територији града Зајечара.

 

                                                                                

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                         Горан Николић, с.р.