ЈАВНА НАБАВКА БР.404-279 - НАБАВКА РАДОВА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА У ДОСИТЕЈЕВОЈ БР. 1

Важи од 21.08.2019. до 20.09.2019.

Назив и адреса наручиоца:Градска управа Зајечар
Врста наручиоца:друштвена својина
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

    На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-279/1 од  15.08.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
 

1. За јавну набавку  радова на адаптацији објекта у Доситејевој бр.1
2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена цена
- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;
7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градска управа  Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је 20.09.2019. године, до 11,00 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана  20.09.2019. године у  12,00 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1
11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда
12.Одлука о додели уговора биће донета у року од  25  дана отварања понуда.
13. Лице за контакт:Иван Живковић  019-421-199 или мејл javne.nabavke@zajecar.info

Документација: