ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ППОВ ХАЈНЕКЕН СРБИЈА

Важи од 08.07.2019. до 18.07.2019.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

Обавештава о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Heineken Srbija“ д.о.о. Зајечар, ул.Железничка бр. 2, Зајечар, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње и реконструкције објеката за изградњу комплекса Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са пратећим објектом и цевоводима Пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару на кп.бр.5829/40, 5829/41, 8575/1, 8575/12, 8575/13, 5829/18, 5829/42, 8474/6, 5834/8, 5836, 5837/9, 8479/3, 8568, 8569/2 и 8570 све КО Зајечар на територији Града Зајечара (траса цевовода са отпадном водом делом ул. Железничке, проласком испод „Копаоничког“ моста, тротоаром ул. Филипа Кљајића до локације постројења – бивша Фабрика кристала и пречишћена вода истом трасом паралелног цевовода назад преко моста до реципијента реке Црни Тимок).

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4. (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.