ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГУ ЗАЈЕЧАР - ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА

Важи од 05.07.2019. до 05.08.2019.

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
Градска управа града Зајечара
IV број: 037-54/2019
05.07.2019. године
З а ј е ч а р

          

            На основу члана 22. став 1. и члана 24. Одлуке о Градској управи града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 51/14, 9/16, 34/16, 36/17, 24/18, 46/18, 4/19 и 8/19), по службеној дужности, начелник Градске управе града Зајечара доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Зајечара, заведен под бројем: IV број: 111-23/2019 од 13.06.2019. године, који је објављен на званичној интернет презентацији града Зајечара: www.zajecar.info дана 13.06.2019. године, а обавештење о наведеном јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“ дана 14.06.2019. године, ПОНИШТАВА СЕ од стране Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења број 1, Зајечар за радно место:  Послови из области физичке културе и спорта, у звању саветник, у Одељењу за привреду и друштвене делатности, у Одсеку за привреду и друштвене делатности-1 извршилац.

            У осталом делу напред наведени јавни конкурс остаје на снази и непромењен је.

            Ово обавештење објавити на званичној интернет презентацији града Зајечара: www.zajecar.info и доставити оним кандидатима који су навели своје личне податке и податке о адреси становања на ковертама које су достављене Градској управи града Зајечара-Комисији за спровођење јавног конкурса и члановима Комисије за спровођење наведеног јавног конкурса, за радно место:  Послови из области физичке културе и спорта.

       

                                                                                                                                   Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                             Слободан Виденовић

Документација: