ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГУ ЗАЈЕЧАР - ПОСЛОВИ ОБЈЕДНИЊЕНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Важи од 05.07.2019. до 05.08.2019.

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
Градска управа града Зајечара
IV број: 037-53/2019
05.07.2019. године
З а ј е ч а р        

            На основу члана 22. став 1. и члана 24. Одлуке о Градској управи града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 51/14, 9/16, 34/16, 36/17, 24/18, 46/18, 4/19 и 8/19), по службеној дужности, начелник Градске управе града Зајечара доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Зајечара, заведен под бројем: IV број: 111-19/2019 од 13.06.2019. године, који је објављен на званичној интернет презентацији града Зајечара: www.zajecar.info дана 13.06.2019. године, а обавештење о наведеном јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“ дана 14.06.2019. године, ПОНИШТАВА СЕ од стране Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења број 1, Зајечар, за радно место: Послови обједињених јавних набавки, у звању саветник, у Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој, у Одсеку за обједињене јавне набавке-2 извршиоца.

            У осталом делу напред наведени јавни конкурс остаје на снази и непромењен је.

            Ово обавештење објавити на званичној интернет презентацији града Зајечара: www.zajecar.info и доставити кандидатима и члановима Комисије за спровођење наведеног јавног конкурса, за радно место: Послови обједињених јавних набавки.

 

                                                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                             Слободан Виденовић

                       

 

Документација: