ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГУ ЗАЈЕЧАР - ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Важи од 05.07.2019. до 05.08.2019.

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
Градска управа града Зајечара
IV број: 037-52/2019
05.07.2019. године
З а ј е ч а р

                 На основу члана 22. став 1. и члана 24. Одлуке о Градској управи града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 51/14, 9/16, 34/16, 36/17, 24/18, 46/18, 4/19 и 8/19), по службеној дужности, начелник Градске управе града Зајечара доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

            Градска управа града Зајечара, ул. Трг ослобођења број 1, Зајечар, ПОНИШТАВА у целости Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Зајечара, за радно место: Просветни инспектор, у звању саветник, у Одељењу за комуналну полицију и инспекцијске послове, у Одсеку за инспекцијски надзор из области просветног инспекцијског надзора, комуналног уређења, грађевине, локалних јавних прихода и послови безбедности и заштите на раду,  IV број: 111-18/2019 од 13.16.2019. године, који је објављен на званичној интернет презентацији града Зајечара: www.zajecar.info дана 13.06.2019. године, а обавештење о наведеном јавном конкурсу, за радно место: Просветни инспектор у дневним новинама „Вечерње новости“ дана 14.06.2019. године

            Ово обавештење објавити на званичној интернет презентацији града Зајечара: www.zajecar.info и доставити кандидату и члановима Комисије за спровођење наведеног јавног конкурса.

      

                                                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                                             Слободан Виденовић

Документација: