ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПЛАНУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОД 2019-2025. ГОДИНЕ

Важи од 25.06.2019. до 25.07.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
IV бр. сл.
25. 06. 2019. год.
З а ј е ч а р


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПЛАНУ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОД 2019-2025.ГОДИНЕ

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019).

            У складу са  наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Нацрта Плана јавног здравља града Зајечара  2019 - 2024.године

 

члан Градског већа

Марија Марковић