ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

Важи од 17.06.2019. до 31.10.2019.

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за привреду и друштвене делатности
IV/03 број 320-24-1 /2019
17. 06. 2019. године
З а ј е ч а р 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Градска управа града Зајечара  расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Зајечара за 2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године. 

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица 

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова, у просторијама Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бб, канцеларија бр. 17 или са сајта www.zajecar.info. 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији града Зајечара, на адресу: Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Вукота Мирјана, телефон: 019-444-724, email: mima.vukota@zajecar.info или лично у просторијама Одељење за локални економски развој, привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бб, канцеларија бр 17. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу града Зајечара”, на интернет страници града Зајечара:  www.zajecar.info и огласним таблама месних канцеларија. 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Слободан Виденовић