ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА МОБИЛНУ ТЕЛЕФОНИЈУ

Важи од 13.06.2019. до 28.06.2019.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат  радио базне станице за мобилну телефонију „NI4347_03 ZA_Zajecar_ naselje_Kljuc“ DCS1800/UMTS2100/LTE1800 на крову стамбене зграде у ул. Пожаревачкој 54. (зграда А1) на кп.бр.5682/32 КО Зајечар, на територији Града Зајечара, носиоца пројекта „VIP Mobile“ д.о.о. Београд, ул.Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд.
Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.
Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова. 
Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.