ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-201 - УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 13.06.2019. до 21.06.2019.

Република Србија
Град Зајечар
Градска управа Зајечар
Трг ослобођења бр.1
Број: 404-201
Датум: 13.06.2019. године

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-201 од  11.06.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. За јавну набавку услуга  -  набавку услуга сузбијања комараца и крпеља на територији града Зајечара.
2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
- Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца.
7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градске управе града Зајечара
- путем поште на адресу Градска управа Зајечар, ул. Трг ослобођења бр.1, Зајечар
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је 21.06.2019.године, до 09:30 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана  21.06.2019. године у  10,00 часова, у просторијама наручиоца у Зајечару,  ул.  Трг ослобођења бр.1
11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда
12. Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.
13. Контакт: javne.nabavke@zajecar.info

Документација: