ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОЦЕНУ ПОТРЕБЕ ЗА АЖУРИРАЊЕМ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЦИРА ДОО

Важи од 06.05.2019. до 21.05.2019.


Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 14. и чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

Обавештава јавност
о поднетом захтеву за оцену потребе  за ажурирањем 
Студије о  процени утицаја пројекта на животну средину


Носилац пројекта ЦИРА ДОО Аранђеловац из Аранђеловца, ул.Танаска Рајића бр.126, поднео је захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње котларнице (укупног капацитета 28,76 МW) и реконструкције резервоара мазута (капацитета 500 m³) у оквиру насеља "Плажа" у Зајечару, на кп.бр. 8526/1 (будућа 8526/10) и 8559 (будућа 8559/1) КО Зајечар, на подручју града Зајечара, обзиром да је истекао рок из члана 28. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09 ).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, соба бр. 7), током петнаест дана почев од дана обавештавања, радним даном од 12 до 15 часова.

У року од 15 дана од дана обавештавања, заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном.