ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 10.04.2019. до 25.04.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Oдељење за урбанизам, грађевинске и
комунално-стамбене послове
IV/03 број сл/2019
10.04.2019. године
З а ј е ч а р

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара”, бр. 4/2019).

У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о приступању изради Измене Просторног плана територије града Зајечара, у циљу преиспитивања планираних решења за просторно планско уређење територије града Зајечара, смерница развоја делатности, намена површина и услова за одрживи развој и равномерни развој територије града Зајечара, као и усаглашавање садржине планског документа са Законом о планирању и изградњи.

    

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА                                                                                               НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                                                                                УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

    Срђан Голубовић                                                                                                            Слободан Виденовић

Документација: