ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА

Важи од 12.03.2019. до 27.03.2019.

Република Србија
ГРАД ЗАЈЕЧАР
Градска управа Града Зајечара
IV бр.037- 25/2019                                 
12.03.2019.године
З а ј е ч а р

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА

Законом о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), у члану 68. ставом 4.прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. У члану 23. став 4.истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено.Ова обавеза надлежног органа града, прописана  је и чланом 102. Статута града Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”,бр.4/2019).
У складу са наведеном обавезом,Градска управа Града Зајечара и Одељење за опште, заједничке и нормативно-правне послове,обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о јавним признањима Града Зајечара.


                  НАЧЕЛНИК                                                                                                             НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТЕ,ЗАЈЕДНИЧКЕ И                                                      ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Марина Стефановић                                                                                                Слободан Виденовић
 

Документација: