ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА БАЗНА СТАНИЦА ГРАДСКОВО

Важи од 11.03.2019. до 25.03.2019.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат проширења радио базне станице  „Gradskovo“-ZA23/ZAU23/ZA23C265/ZAO23 на постојећем решеткастом антенском стубу на висини 30m, у Градскову, на кп. бр. 1668/1 КО Градсково, општина Зајечар, носиоца пројекта “Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2.
Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима. 
Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова. 
Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.