ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 07.03.2019. до 21.03.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове
IV/03 бр.сл./2019
07.03.2019. год.
З а ј е ч а р

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА
НА
ОДЛУЦИ
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019).
У складу са  наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског превоза путника на територији града зајечара, у циљу коришћења могућности субвенционисања предвиђених одредбама Закона о комуналним делатностима.

НАЧЕЛНИК                                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ                                                                                             ГРАДСКЕ УПРАВЕ
И КОМУНЛАНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ                                                                                                        ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Срђан Голубовић                                                                                                                                             Слободан Виденовић

Документација: