ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУКАМА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Важи од 01.03.2019. до 15.03.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
IV бр. 037-19/2019
01. 03. 2019. год.
З а ј е ч а р

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И ЛИМО СЕРВИСУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, ОДЛУЦИ О ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ У КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА,  ОДЛУЦИ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И  ОДЛУЦИ И О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019).

У складу са  наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о такси превозу путника и лимо сервису на територији града Зајечара, Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса града Зајечара за 2019. и 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног инереса које реализују удружења, Одлуке о мрежи основних школа на територији града Зајечара и Одлуке о мрежи предшколских установа на територији града Зајечара, у циљу усклађивања са новоусвојеним законским и подзаконским актима.

 

НАЧЕЛНИК                                                                                                                 НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ                                                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ДЕЛАТНОСТИ                                                                                                            ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Драган Вукашиновић                                                                                                 Слободан Виденовић

Документација: