ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПОСЛОВНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 26.02.2019. до 07.03.2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
IV бр.037-18/2019
26. 02. 2019. год.
З а ј е ч а р

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА
НА 
ПОСЛОВНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019).
У складу са  наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за опште, заједничке и нормативно – правне послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Пословника Скупштине града Зајечара, у циљу усклађивања са новоусвојеним законским и подзаконским актима.

НАЧЕЛНИК                                                                                        НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ                                          ГРАДСКЕ УПРАВЕ
И НОРМАТИВНО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                         ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Марина Стефановић                                                                        Слободан Виденовић

Документација: