ЈАВНА НАБАВКА бр.404-461 - НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА КИМ

Важи од 08.11.2018. до 16.11.2018.

Назив и адреса наручиоца:Град Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

 

   На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012,14/2015  и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-461/1 од  26.10.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. За јавну набавку добара за економско оснаживање породица  интерно расељених лица са КиМ

    2. Јавна набавка се не обликује по партијама.

    3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом

    4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

    5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

    6. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;

     7. Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца Градске управе  Зајечар

- путем поште на адресу Градска управа   Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар

     8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

     9. Рок за подношење понуде је 16.11.2018. године, до 08,00 часова, без обзира на начин доставе.

    10. Отварање понуда ће се обавити дана  16.11.2018. године у  08,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1.

    11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда

     12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

     13.Лицa за контакт: Зоран Ранковић  или Саша Матијевић телефон 019-421-199  или мејл sasa.matijevic@zajecar.info

Документација: