ЈАВНА НАБАВКА бр.404-449

Важи од 08.11.2018. до 16.11.2018.

 

Назив и адреса наручиоца:Град Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

  На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012,14/2015  и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 04-449/1 од  16.10.2018. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

   1. Зa јавну набавку мале вредности за набавку грађевинског материјала за интерно расељена лица са КиМ

    2. Јавна набавка се не обликује по партијама.

    3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом

    4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

    5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

    6. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;

     7. Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца Градске управе  Зајечар

- путем поште на адресу Градска управа   Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар

     8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

     9. Рок за подношење понуде је 16.11.2018. године, до 08,00 часова, без обзира на начин доставе.

    10. Отварање понуда ће се обавити дана  16.11.2018. године у  08,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1.

    11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда

     12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.

     13.Лицa за контакт: Зоран Ранковић  или Саша Матијевић телефон 019-421-199  или мејл sasa.matijevic@zajecar.info

Документација: