ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 07.11.2018. до 13.11.2018.

Република Србија
Град Зајечар
Градско веће града Зајечара
III бр. 06-160/2018-1
07.11.2018. године
З А Ј Е Ч А Р 

На основу члана 7. Закона о финансирања локалне самоуправе ( "Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 -  усклађени дин. изн.., 95/2015 -  усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 -  усклађени дин. изн.., 104/2016 -др.закон и 96/2017 -  усклађени дин. изн.), председник Градског већа града Зајечара спроводи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Предлог Одлуке о утврђивању стопа пореза на имовину на територији Града Зајечара на седници Градског већа града Зајечара од 07.11.2018. године, даје се на јавну расправу почев од 07.11.2018. године до 13.11.2018. године.
Иницијативе, предлози, сугестије и коментари могу се доставити у писаном и електронском облику у року од 6 (шест) од дана од дана објављивања на адресу Градско веће града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1 и мејл адресу gradsko.vece@zajecar.info.

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић

Документација: