ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 08.11.2018. до 23.11.2018.

            На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон) и члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

I  Организациони облик у коме се попуњавају радна места:

            Градска управа града Зајечара, са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр 1.

II  Радна места која се попуњавају:

            1.Радно место: Послови из области инвестиција

            У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Одсеку за  грађевинске, комуналне и инвестиционе послове.

            -Опис послова: Oбавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; обједињује рад Одсека на изради предмера и предрачуна на текућем и инвестиционом одржавању објеката за које је инвеститор Град; учествује у раду Комисије за примопредају пословних просторија Града и процену вредности потребних инвестиционих улагања; врши стручни надзор у току грађења објеката; припрема и обрађује податке у поступку озакоњења незаконито изграђених објеката; организује  технички преглед  објеката чији је инвеститор Град, учествује у изради Програма комуналне изградње; присуствује седницама Градског већа и Скупштине града када су на дневном реду акти који се односе на надлежност Одсека; припрема и доставља одговоре по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; учествује у изради програма рада Одељења; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик Начелника одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

            -Услови: VII степен стручне спреме, грађевински факултет,  грађевинско-архитектонски, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

            Положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци.

            -Број извршилаца: 1

            -Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које се проверавају у изборном поступку:

            Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту.

            Знање се вреднује тако што се проверава познавање прописа из Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о комуналним делатностима, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о давању у закуп пословних просторија града Зајечара.

            Вештине кандидата вреднују се тако што се проверава аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације, способност за рад са људима.

            2.Радно место: Управно технички послови из области инвестиција и грађевинарства

            У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Одсеку за грађевинске, комуналне и инвестиционе послове.

            -Опис послова: Обавља средњи висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека;  врши стручни надзор у току грађења објеката;  учествује у раду Комисије за примопредају пословних просторија Града и процену вредности потребних инвестиционих улагања; учествује у техничком прегледу објеката чији је инвеститор град; по потреби излази на терен у циљу провере исправности документације и потребних мерења у вези израде предмера и предрачуна на инвестиционом и текућем одржавању објеката за које је инвеститор град; припрема и обрађује податке у поступку озакоњења незаконито изграђених објеката; обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; учествује у изради програма рада Одељења; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик Начелника одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе.

            -Услови: VII степен стручне спреме, грађевински, грађевинско-архитектонски факултет, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

            Положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж.

            -Број извршилаца: 1

            -Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које се проверавају у изборном поступку:

            Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту.

            Знање се вреднује тако што се проверава познавање прописа из Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о општем управном поступку и Одлуке о давању у закуп пословних просторија града Зајечара.

            Вештине кандидата вреднују се тако што се проверава аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације, способност за рад са људима.

            III Услови за запослење за сва радна места: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине, или органу јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

            IV Место рада:

            -За сва радна места место рада је: Зајечар, Градска управа града Зајечара, ул. Крфска бб.

            V Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

            VI  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за сва радна места:

            Драгица Станишић, телефон 019-444-717, е-mail: dragica.stanisic@zajecar.info

 

            VII  Адреса на коју се подноси пријаве на јавни конкурс за сва радна места:   Градска управа града Зајечара, Комисија за спровођење јавног конкурса, Трг ослобођења бр 1, 19000 Зајечар,  са назнаком ''за јавни конкурс'' и навођењем назива радног места за које се пријава подноси.

            Заједничко за сва радна места:

            VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

1. Потписана пријава са биографијом, бројем телефона за контакт, адресом становања, а по могућности и е-mail (интернет) адресом, са навођењем назива радног места за које се пријава подноси-за сва радна места;

2. Копирана или очитана лична карта-за сва радна места;

3. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема-за сва радна места;

4. Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима-за сва радна места;

5. Оригинал или оверена фотокопија доказа о потребним годинама радног искуства у струци-уговори, решења, потврде и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду, са којом стручном спремом и у ком органу, установи или другом правном лицу, предузетничкој делатности или фирми је стечено радно искуство-за сва радна места;

6. Оригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених-за сва радна места;

7. Оригинал или фотокопија уверења о држављанству-за сва радна места;

8. Потврда/уверење, да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци-за сва радна места;

9. Потврда да лицу раније није престао радни однос у државном органу, односно јединици локалне самоуправе због теже повреде дужности из радних односа-за сва радна места.

            IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

            Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, обавиће се провера оспособљености, знања и вештина, у просторијама Градске управе града Зајечара, почев од 01.12.2018 године.

            О тачном датуму и времену, учесници конкурса ће бити благовремено обавештени  телефонским путем на контакт бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на е-mail адресе.

            X  Напомена:

            За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

            Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органима аутономне покрајине, органу јединице локалне самоуправе, или градској општини, подлежу пробном раду од 6 месеци.

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе, биће одбачене.

            Јавни конкурс спроводи:

            1. Kомисија образована од стране Начелника Градске управе града Зајечара, Решењем, IV број: 02-229/2018 од 06.11.2018. године-за радно место под бројем 1;

            2. Kомисија образована од стране Начелника Градске управе града Зајечара, Решењем, IV број: 02-230/2018 од 06.11.2018. године-за радно место под бројем 2;

                       Овај конкурс се објављује на званичној интернет презентацији града Зајечара www.zajecar.info, a обавештењe о јавном конкурсу у дневним новинама Вечерње новости.

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

            IV број: 111-15/2018

            У Зајечару, 07.11.2018. године

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                      Слободан Виденовић

Документација: