ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 4/10

Важи од 11.09.2018. до 19.09.2018.

ОГЛАС
ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Даје се у закуп  пословни простор у улици Трг Осалобођења бр.4/10,на кп.бр.9444/7 КО Зајечар ,у Зајечару,  укупне површине 28м2.

-  по почетној цени 15.288,00 динара

-  за обављање угоститељске делатности

Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.

Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се Градском услужно-информативном центру са решењем о регистрованој делатности, доказу о уплаћеном депозиту (почетна цена) на Депозитни рачун града Зајечара бр. 840-602804-87  и доказу о измиреним обавезама према локалној самоуправи. Пријаве се подносе  до 18.09.2018.године.

Јавно надметање биће одржано дана 19.09.2018. године у сали Градског већа Града Зајечара са почетком у 11 часова.

Право учешћа имају предузетници и правна лица, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.

Све ближе информације могу се добити на телефон 421-199 локал 232.