КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ВОЋАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Важи од 16.04.2018. до 22.06.2018.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2018. годину,I бр 320-6/2018 од 03.04.2018. године,  ("Сл. лист Града Зајечара" бр.19/2018), Комисијa за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара седници од 16.04.2018 расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  ЗА НАБАВКУ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ВОЋАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације-прикључних машина и опреме за наводњавање у области воћарства на територији града Зајечара за 2018. годину из средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по овом конкурсу у 2018 години  износи 3.000.000,00 рсд. Бесповратна средства се утврђују у износу до 60% од вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максимално до 100.000,00 динара по инвестицији/ кориснику.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни, који доказују набавку нове механизације и опреме за наводњавање у области воћарства, издати пре 01.01.2018. године. Конкурс је отворен до 22.06.2018 године.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Зајечара.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

-Регистрована пољопривредна газдинства која имају: од 0,1ха до 2 ха јагодичастог воћа; 0,3 ха до 5ха другог воћа . 0,1- 50 ха цвећа, односно 0,2-100 ха винове лозе.

1) Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;

2) Корисник мора да приложи доказ да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи за годину која претходи години подношења захтева

3) да има пребивалиште и реализује инвестицију на територији града Зајечара

4) Једно регистровано пољопривредно газдинство може у једној календарској години користити средства само по једном конкурсу за доделу субвенција из Буџетског фонда за развој пољопривреде  града Зајечара.

5) Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја

6) Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

7) Корисник подстицаја у обавези је да наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року 5 (пет) година од дана исплате подстицаја за набавку машина, опреме и механизације, у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

9) Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни који доказују набавку, издати пре 01.01.2018. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

1.Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизацију на територији града Зајечара за 2018. годину;

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:

  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да  даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2018. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

3. фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом;

4. фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;

5. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2018. годину; (издаје Управа за трезор),

6. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава

-подаци о пољопривредном газдинству за 2018. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; (издаје Управа за трезор)

7. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са

подацима о структури биљне производње за 2018. годину; (Управа за трезор)

8. Уз пријаву доставља оригинални рачун (са отпремницом, фискалним рачуном и копијом гарантног листа) или оригинални предрачун са печатом и потписом издат од стране добављача, у динарском износу, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана (уколико добаљач није у систему ПДВ-а, у обавези је да у предрачуну наведе да је ослобођен обавезе плаћања ПДВ-а).

„Предрачун“ са спецификацијом материјала мора гласити на лице које аплицира за средства са уписаним бројем ЛК и бројем пољопривредног газдинства.( неће се признавати понуде добављача).

Уколико се достави предрачун, након објављивања прелиминарне Ранг листе корисник је дужан да Комисији достави оригинал рачуна, отпремницу и фискални рачун или извод из банке којим доказује да је извршено плаћање, најкасније 15 дана пре потписивања Уговора корисника и Буџетског фонда за пољопривреду. Уз рачун се доставља и копија гарантног листа за опрему.

9. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе за 2017 годину које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе Града Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 часова);

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати на више конкурса које расписује Град Зајечар за пољопривреду за 2018. годину, али може бити корисник подстицајних средстава само по основу једне инвестиције.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу пријаве

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА НАБАВКУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према критеријумима утврђеним у Програму мера и Правилнику о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/02 broj 320-9/2018 који доноси Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

Тип критеријума за избор

Да/не

бодови

Подносилац захтева лице млађе од 40 година

да/не

2/0

Предност имају РПГ која нису користила средства за субвенционисање пољопривреде  од ЈЛС у 2017 год

користили/нису користили

0/10

Предност имају лица која имају пребивалиште на селу

да/не

5/0

РПГ има површину под воћњаком до 1,0  ха

Према површини (од мањег обима производње ка већем)

10

РПГ има површину под воћњаком од 1,00 ха до 2,0 ха

5

РПГ има површину под воћњаком преко 2,01  ха

1

*РПГ-регистровано пољопривредно газдинство

Напомена: *Листа прихватљивих инвестиција (попис механизације и опреме)  за које се може поднети пријава налази се у прилогу Конкурса.

Формирање ранг листе кандидата вршиће се на основу броја бодова. У случају да има више кандидата са истим бројем бодова, предност приликом рангирања подносиоца пријава предност имају РПГ која нису користила подстицајна средства која је додељивао град у претходној години.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/02 број: 320-9/2018. Пријава са комплетном документацијом се доставља у једној затвореној коверти. Пријаве се предају:

-услужном центру Градске управе Зајечар или

-поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ – ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ , а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе - Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом а у складу са законом.

 Конкурс је отворен до 22.06.2018. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности , преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара:  www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

IV/02 број: 320-10-4/2018

У Зајечару, 16. 04. 2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ

РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

*Прилог: Списак прихватљивих инвестиција по Конкурсу за набавку нове механизације и опреме за наводњавање у 2018 год

Ред. број

Прихватљиве инвестиције

 

1)

1.Системи за наводњавање:

1.1. пумпе за наводњавање,

1.2. агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

1.3. системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени – полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вен- тури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гуми- це, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);

1.4.цистерне за наводњавање;

2)

1.Материјали за покривање воћарско-виноградарских култура, поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење,

2.Прикључне тракторске косачице и прикључне машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду,

3.Машине за апликацију хербицида у зони реда, апликатори хербицида у воћњацима и виноградима,

4.Тракторски атомизери,

5.Ротоситнилице (ротофрезе),

 

3)

1.Плугови и тањираче,

2.Прикључни (међуредни) култиватори, грубери, сетвоспремачи, разривачи и подривачи,

3.Прикључни расипачи минералног ђубрива,

4.Тресачи или други берачи воћа и поврћа,

5.Машине за скупљање језграстог воћа,

6.Покретне платформе за бербу,

7.Машине и опрема за орезивање и обликовање биља,

8.Мотокултиватори,

 

 

Документација: