ЈАВНУ НАБАВКA БР.404-455 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 28.11.2017. до 22.01.2018.

Назив и адреса наручиоца:Градска управа Зајечар

Врста наручиоца:друштвена својина

Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-455/1 од  31.10.2017. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

1. За јавну набавку  радова на на санацији и адаптацији О.Ш.”Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару

2. Јавна набавка се не обликује по партијама.

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена цена

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;

7. Понуде се могу поднети непосредно:

- у пословним просторијама наручиоца Градска управа  Зајечар

- путем поште на адресу Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар

8. Понуде се подносе у затвореној коверти.

9. Рок за подношење понуде је 28.12.2017.године, до 10,30 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити дана  28.12.2017. године у  11,00 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1

11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од  25  дана отварања понуда.

13. Лицe за контакт:Саша Матијевић 019-421-199   мејл sasa.matijevic@zajecar.info 

Документација: