КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА - ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА

Важи од 19.07.2017. до 20.08.2017.

На основу члана 5. Одлуке о суфинансирању програма рада удружења (“Сл. лист града Зајечара” бр. 7/11, 54/13, 21/16 и 26/17), Градско веће града Зајечара расписуjе

К О Н К У Р С
за расподелу средстава за суфинансирање проjеката - програма рада удружења

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета града Зајечара за 2017. годину, за суфинансирање проjеката - програма рада верских заједница  предвиђених у разделу 4. - локална самоуправа,глава 4.01 градска управа, програм 13 развој културе.                                                                                                                                                                                 
1. Апропријација  75/0,Ф-ја 840 , економска класификација 481000- Верске заједнице

II 

Право учешћа на конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма рада,  имају верске заједнице  које су регистроване у складу са Законом о верским заједницама  и имају седиште на територији града Зајечара, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана града Зајечара и да њихова делатност није политичке природе.

III

Средства за расподелу средстава верским заједницама по овом конкурсу, опредељују се у износу од 
Верске заједнице                                                             2.000.000,00  динара

IV

Пројекат или програм којим корисници  конкуришу за средства садржи:
1. Назив пројекта (садржина програмских активности за текућу годину),
2. Циљеве пројекта (програма),
3. Опис пројектних, односно програмских  активности,
4. Очекиване резултате пројекта (програма),
5. Начин праћења пројекта  (програма),
6. Буџет пројекта (програма), са назнаком који трошкови се обезбеђују из других извора.
7. Област за коју се конкурише
8. AПР

V

Уз пројекат или програм, потребна документација за конкурисање је: кратак преглед реализованих пројеката, одлука управног одбора да се конкурише за суфинансирање програма, завршни рачун удружења за претходну годину, изјава о броју учесника у пројекту и броју директних корисника пројекта и рачун удружења. Удружења могу поднети само један пројекат из једне области, а могу конкурисати у више области. 

VI

Основни критериjуми за доделу  средстава кориснику су:
- да је регистрован у складу са Законом о удружењима,
- да је са успехом реализовао одобрене програме из претходних година и да је поднео детаљан извештај о њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу добијених средстава,
- да је пројекат (програм) усмерен према већем броју корисника,
- да предвиђене активности нису већ реализоване,
- да пројекат (програм) може да се претежно реализује у текућој години,
- да постоје оправдани разлози за спровођење предвиђених активности, 
да постоји сразмера буџета пројеката (програма) и активности садржаних у пројекату (програму).

VII

Пријаве са пројектима заинтересована удружења могу предати на писарници Градске управе Зајечар (Градски информативно - услужни центар) или послати поштом на адресу: Градска управа Зајечар, ул.Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, са напоменом: “По конкурсу за суфинансирање проjеката удружења - за Комисију”.
Рок за подношење пријава са пројектима је 15 дана од дана објављивања конкурса на порталу Е управа, огласној табли и сајту града Зајечара.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

VIII

Комисија  за расподелу средстава удружењима је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, изврши избор пројеката (програма), сачини Предлог за доделу средстава и достави Градоначелнику на сагласност.
На основу предлога Комисије, Градоначелник  града Зајечара доноси Решење о одобравању пројеката (програма) и додели средстава корисницима.
Додељена средства  преносе се корисницима на основу Уговора о реализацији пројекта (програма), који закључује Градоначелник са корисником коме је одобрено суфинансирање пројекта (програма).
Резултати конкурса биће обjављени на званичном сајту града Зајечара и на огласној табли Градске управе Зајечар, а подносиоци приjава ће писменим путем бити обавештени о резултатима конкурса.
Додатне информациjе се могу добити на телефон 019 444-723

III бр.02-185-1/2017
У Зајечару 17.07.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: