ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА - ПРИЗЕМЉЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ГРАДСКОВУ

Важи од 14.07.2017. до 25.07.2017.

Даје се у закуп  пословни простор у приземљу зграде Дома културе у Градскову на к.п. бр 1447/2 КО Градсково, укупне површине 53м2
-  по почетној цени 2.067,00 динара,
-  за обављање угоститељске делатности
Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.
Право учешћа имају сва регистрована правна лица и предузетници, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.
Писмене понуде достављају се најкасније до 21.07.2017.год. Накнадно приспеле понуде неће се разматрати.
Учесници огласа дужни су да уз понуду поднесу одговарајућа идентификациона документа, доказ о регистрацији и  одговарајуће овлашћење.                                                                                                                                                                                                        
Јавно отварање понуда спровешће се, у уторак 25.07.2017. године у 13 сати у  сали Градског већа Града Зајечара.  

НАПОМЕНА: 

1. Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1, 19 000 Зајечар, са назнаком: Понуда на јавни оглас за  давање у закуп  пословних просторија у приземљу зграде Дома културе у Градскову.
2. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање.
3. Контакт телефон (019) 444-712