ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ OБЈЕКТА (Пр+1+Пк) У УЛ.7.СЕПТЕМБРА БР.146 У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР. 10816 КО ЗАЈЕЧАР

Важи од 14.07.2017. до 21.07.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр.64/15)

о г л а ш а в а
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (Пр+1+Пк) 
У УЛ.7.СЕПТЕМБРА БР.146 У ЗАЈЕЧАРУ, 
НА КП.БР. 10816  КО ЗАЈЕЧАР 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта (Пр+1+Пк) у улици 7.септембра бр.146 у Зајечару, на кп.бр.10816 КО Зајечар, који је урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар. Подносилац захтева је Саша Првуловић из Зајечара.
2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара, улица Крфска бб. у Зајечару, на 1. спрату канцеларија бр.11.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста дипл.инж.арх. Биљана Ђерговић.
4. Јавна Презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 14.07.2017. до 21.07.2017. године, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб у Зајечару, а обавештења се могу добити на истој адреси 1. спрат, канцеларија бр. 4.

Документација: