ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.9394 KO ЗАЈЕЧАР, У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.50 У ЗАЈЕЧАРУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0

Важи од 12.05.2017. до 18.05.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр.64/15)

о г л а ш а в а
ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 


ЗА КП.БР.9394 KO ЗАЈЕЧАР, У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.50 У ЗАЈЕЧАРУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за кп.бр.9394 КО Зајечар, у ул. Светозара Марковића бр.50 у Зајечару за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта П+0, који је урађен од стране  агенције и пројектног бироа „Проингарх“ Зоран Јовановић предузетник из Зајечара. Подносилац захтева је Гавриловић Боривоје из Зајечара.
2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара, улица Крфска бб. у Зајечару, на 1. спрату канцеларија бр.11.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Главни урбаниста дипл.инж.арх. Биљана Ђерговић.
4. Јавна Презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, и то од 12.05.2017. до 18.05.2017. године, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова. Место одржавања јавне презентације су просторије Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб у Зајечару, а обавештења се могу добити на истој адреси 1. спрат, канцеларија бр. 4.

Документација: