ЈАВНА НАБАВКА бр.404-175 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГУЗ-А ПО ПАРТИЈАМА

Важи од 11.05.2017. до 19.05.2017.

Назив и адреса наручиоца:Градска управа Зајечар
Врста наручиоца:друштвена својина
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-175/1 од  12.04.2017. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1 и 5.
2. Јавна набавка се  обликује по партијама.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена
- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;
7. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градске управе  Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа   Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је 19.05.2017.године, до 08 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана  19.05.2017. године у  08,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1.
11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда
12.Одлука о додели уговора биће донета у року до  10  дана отварања понуда.
13.Лице за контакт:Саша Матијевић 019-421-199 или мејл sasa.matijevic@zajecar.info 

Документација: