ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА БР.1, НА КП.БР.5834/5 КО ЗАЈЕЧАР, У УЛ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА БР.13

Важи од 20.03.2017. до 05.04.2017.

ОГЛАС ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

Даје се у закуп пословни простор површине 1000 м2, у делу објекта бр.1, на кп.бр.5834/5 КО Зајечар, у ул. Ђуре Ђаковића бр.13 у Зајечару,
-  по почетној цени 234.000,00 динара,
-  за производну делатност- прехрамбена индустрија

Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.
Право учешћа имају сва регистрована правна лица и предузетници, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.
Писмене понуде достављају се најкасније до 31.03.2017.год. Накнадно приспеле понуде неће се разматрати.
Учесници огласа дужни су да уз понуду поднесу одговарајућа идентификациона документа, доказ о регистрацији и  одговарајуће овлашћење.
Отварање писмених понуда спровешће се јавно, у среду 05.04.2017. године у 12:00 часова у малој сали Градске управе Града Зајечара.

НАПОМЕНА: 

1. Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1, 19 000 Зајечар, са назнаком: Понуда на јавни оглас за  давање у закуп  пословних просторија у ул. Ђуре Ђаковића бр.13
2. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање.
3. Контакт телефон (019) 444-712