ЈАВНА НАБАВКА бр.404-74 - НАБАВКА – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Важи од 09.03.2017. до 17.03.2017.

Назив и адреса наручиоца:Градска управа   Зајечар
Врста наручиоца:локална самоуправа
Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-74/1 од  09.03.2017 године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. За јавну набавку  услуга  одржавања  информационог система „Хермес“ са следећим  софтерским модулима и то: Матичне књиге рођених,матичне књиге венчаних,матичне књигњ умрлих и књига државњана,писарница са органима решавања,брзо скенирање,кадровска евиденција,јавно правобранилаштво,инфо киоск,веб портал.
2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
3. Критеријум за доделу уговора је  најнижа понуђена цена.
- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info и са Портала јавних набавки;
4. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Градска управа  Зајечар
- путем поште на адресу Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар
5. Понуде се подносе у затвореној коверти.
6. Рок за подношење понуде је 17.03.2017.године, до 12,00 часова, без обзира на начин доставе.
7. Отварање понуда ће се обавити дана  17.03.2017. године у  12,30 часова, у просторијама наручиоца у Зајечар,Трг ослобођења бр.1
8.Поступак преговарања обавиће се око цене  одмах по окончану поступка отварања понуда
9. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је достави овлашћење за присуствовању отварању  понуда,као и овлашћење да може учествовати у поступку преговарања.
10.Одлука о додели уговора биће донета у року од  1  дана отварања понуда и поступка преговарања
11.Лица за контакт:Оливер Станојевић  или Саша Матијевић 019-421-199   мејл sasa.matijevic@zajecar.info

Документација: