ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛУБОВА ЗА 2025. ГОДИНУ

Важи од 15.04.2024. до 20.04.2024.

Република Србија

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Одељење за привреду и друштвене делатности
IV/03 – сл./2024
15.04.2024. године
Зајечар

 

 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - КЛУБОВИМА

            Предмет: достава Програма за 2025. годину

          На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. лист града Зајечара”, број 2/17), који је усвојило Градско веће града Зајечара, на својој седници одржаној дана 12. јануара 2017. потребно је:

 

- да доставите Образац 1 - ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ      СПОРТА    КОЈИМА    СЕ    ЗАДОВОЉАВАЈУ    ПОТРЕБЕ   И    ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА  У ОБЛАСТИ СПОРТА  ЗА  2025.  ГОДИНУ.  /Образац 1  се  доставља са прилогом, ДЕО 4 /

 

Тражену документацију је потребно доставити Спортском савезу града Зајечара, до 20. априла 2024. године, у штампаној форми /1 примерак Програма са прилогом, ДЕО 4/.

 

          Како смо ранијих година Програме тражили и добијали у терминима који не одговарају члану 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару из објективних разлога, у 2024. години су се створили услови да поштујемо динамику предвиђену истим чланом:

Члан 21.

            Годишњи програм се извршава према следећој динамици:

20. април - организације у области спорта достављају своје предлоге годишњих програма Спортском савезу града Зајечара, на прописаном обрасцу;

1. јун - Спортски савез града Зајечара разматра приспеле предлоге организација у области спорта, утврђује коначне предлоге годишњих програма који би се финансирали из буџета града Зајечара, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и доставља предлоге Градском већу, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма;

5. јун - градоначелник образује стручну комисију за одобрење годишњих програма и јавно објављује њен састав;

1. јул - Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге годишњих програма и подноси предлог градоначелнику;

15. јул - Градско веће утврђује прелиминарни обједињени предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у граду Зајечару, за наредну буџетску годину, на основу предлога Стручне комисије;

15. децембар - Градско веће ревидира прелиминарни обједињени предлог годишњих програма и усклађује га са средствима утврђеним у буџету града Зајечара за наредну годину, на предлог градоначелника;

30. децембар - Градско веће одлучује (доноси решење) о одобравању програма и обавештава носиоце програма о висини одобрених средстава по годишњим програмима;

31. јануар - градоначелник закључује уговор о реализовању програма.

 

            Са поштовањем

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

ДЕО 4

ПРИЛОЗИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

 

Носилац програма:

 

Бр.

 

Врста прилога (обавезни)

Предлагач програма

(означити X)

 

ЈЛ С

 

Напомене

1.

пропратно писмо

x

 

 

2.

копија решења о регистрацији организације

x

 

 

3.

три примерка обрасца предлога програма

x

 

 

4.

це-де/флеш са предлогом програма

x

 

 

5.

копија уговора о отварању рачуна са банком

 

 

 

6.

одлуке о суфинансирању програма или потврда намере о суфинансирању програма

 

 

 

7.

копија статута

x

 

 

 

8.

копија годишњег извештаја и завршног рачуна за претходну годину и финансијског плана за текућу годину

 

 

 

 

 

9.

писмо о намерама од издавача или медијских кућа уколико је програмом предвиђено бесплатно штампање или објављивање одређених

промотивних материјала

 

 

 

 

10.

изјава да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став 5. Закона о спорту

x

 

 

 

11.

календар такмичења надлежног спортског савеза за програм организације спортског такмичења од значаја за град

x

 

 

 

12.

одлука надлежног органа носиоца програма о утврђивању предлога годишњег програма

x

 

 

 

13.

изјава о партнерству попуњена и потписана од стране

свих партнера у програму

 

 

 

 

14.

одлука Спортског савеза града Зајечара о утврђивању предлога годишњих програма

 

 

 

 

15.

копија решења о додели ПИБ-а (ако ПИБ није садржан у

решењу о регистрацији)

 

 

 

 

16.

потврда надлежног националног гранског спортског савеза о чланству спортске организације

x

 

 

 

Други прилози

 

 

 

1.

анализе, студије,

 

 

 

2.

прегледи података

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

                                                                  ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

 

Документација: