ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - А1 СРБИЈА

Важи од 05.04.2024. до 21.04.2024.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице мобилне телефоније на локацији „NI4548_01 ZА_Zaječar_Poslovna_zona“, двосекторског антенског система који се састоји од три панел антене Huawei AQU4518R61 технологије 2G и 4G са азимутима 10°/115°/270°, конфигурације примопредајника по секторима 2+2+2 за GSM900 и LTE1800, 1+1+1 за LTE800 и LTE2100, на кп.бр. 6376/2 КО Зајечар на објекту бившег салона намештаја „Dallas“, на три нова антенска челична носача висине 6 m, на коти крова висине 7,63 m од тла, носиоца пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење овог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда,  канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.