ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Важи од 01.04.2024. до 09.04.2024.

            На основу члана 8. став 1. тачка 1. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду пакета хране  корисника   намењене избеглим и интерно расељеним лицима у Граду Зајечару , расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

  за подношење захтева за доделу помоћи

 

I

           Право на ПОМОЋ могу да остваре лица која испуњавају следеће услове:   

 

  1.   да имају избеглички статус;

2. да су регистрована као интерно расељена лица и да имају боравиште на                                                        територији Града Зајечара,

 

 

II

Помоћ се одобрава као  помоћ у виду пакета хране у максималнм износу од 6.000,00 динара  по породици.

Намена о додели помоћи у виду пакета хране  из става I је обезбеђење основних потреба у виду пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

 

 

III

            Право на помоћ у виду пакета хране имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним  Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи.

 

IV

             Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетног захтева и документације. Проверу захтева врши поверник за избеглице увидом у документацију

          Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно донету одлуку, Комисија задржава право на поновно разматрање донете одлуке.

 

V

             Уз  захтев за доделу помоћи у виду пакета хране, који се подноси Граду, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

            - фотокопије важећих избегличких/расељеничких легитимација (обавезно за подносиоца пријаве);

 - фотокопије личних карата Републике Србије (очитане уколико су у питању биометријске карте са чипом) за сва лица старија од 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);

- важећа пријава боравишта на територији Града Зајечара (обавезно за подносица пријаве који је евидентиран као интерно расељено лице);

- доказ о приходима за све пунолетне чланове домаћинства и то: потврда послодавца о висини нето зараде за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, уверење из Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених лица, чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, потврда ПИО ФОНДА да лице остварује/не остварује право на пензију, оверена лична изјава код надлежног органа да лице остварује или не остварује приходе;

-    медицинска документација не старија од годину дана;

- решење надлежног органа о смањеном или потпуном губитку радне способности/телесном оштећењу/сметњама у развоју

- жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад и

- једнородитељске породице: потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код Јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу.

           Докази из става 1. алинеје 1. до 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева на увид оригинална документа.

Комисија ће изводе из књиге рођених за малолетну децу прибавити службеним путем.

 

VI

            Комисија доноси одлуке о додељивању ПОМОЋИ, на основу реда првенства,

ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању

2. жртве сексуалног/породичног насиља

3. трочлано и вишечлано породично домаћинство са децом до навршених 18 година живота

4. домаћинства са лицем којем је утврђен инвалидитет (80% и више процената нвалидитета)/ домаћинства са чланом породице са тешким обољењем 

           5. једночлана домаћинства са лицем преко 60 година живота

       6. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику (47.918,00 динара )

7. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година

      8. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота)

 

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју Града Зајечара у оквиру које конкурише за Помоћ и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

 

VII

Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у виду пакета хране која се објављује на огласној табли града Зајечара, канцеларији Повереника и интернет презентацији.   

            На основу Одлуке Град Зајечар додељује кориснику ПОМОЋ  у виду пакета хране.    

 

VIII

            Рок за подношења захтева је 8 дана од дана објављивања Огласа.

            Пријаве за Јавни позив, са потребном документецијом, подносе се лично Градски Информативно -услужни центар  Града Зајечара или препорученом поштом на адресу:

            ”Додела помоћи у виду пакета хране”

              Градска управа града Зајечара

              Повереништво за избеглице

             Трг Ослобођења бр. 1

             19000 Зајечар

 

 

 

 

У Зајечару  01.04.2024.године                                                        Председник Комисије

                                                                                                      Јелена Трифуновић

Документација: