РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „САЛАШ” НА ТЕРИТОРИЈИ KO САЛАШ

Важи од 06.03.2024. до 20.03.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23 ), чл.37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

 

о г л а ш а в а

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

 

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ  САЛАШ”

на територији KO Салаш

 

            1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Салаш” на територији КО Салаш је објављена у „Службеном листу Града Зајечара”, бр. 45/23.

 

            2. Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 06.03. до 20.03.2024. године, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара (www.zajecar.info).

 

            3. Градска управа Града Зајечара организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

            4. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

            5. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару, у току трајања раног јавног увида,  закључно са 20.03.2024. године.

              Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Салаш” на територији КО Салаш могу утицати на планска решења.

 

            6. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења је Главни урбаниста града Зајечара, дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 019-444 600.

Документација: