КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2024. ГОДИНИ

Важи од 23.02.2024. до 11.03.2024.

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 92/2023), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС", број 9/2022), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС", бр. 6/2024), члана 66. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), члана 12. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину („Сл. лист града Зајечара'', бр. 44/2023), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној дана 23.02.2024. године, расписује

 

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2024. години

 

 

 1. Предмет конкурса

 

            Предмет јавног конкурса је суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2024. години (у даљем тексту Конкурс).

            Конкурс се расписује за пројекте:

1) производње медијских садржаја;

2) стручне едукације, унапређења професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

 Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

 

2.  Намена средстава

 

Конкурс је намењен пројектима са медијским садржајима који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији Града Зајечара; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; напредовању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Града Зајечара са информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

Средства опредељења Решењем о расподели средстава и расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2024. години, III број 403-1/2024 од 23.02.2024. године, износе 7.343.500,00 динара.

            Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ који се одобрава по пројекту је 1.500.000,00 динара.

 

Средства намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја и стручне едукације, унапређења професионалних и етичких стандарда и истраживања у области jавног информисања се обрачунавају у бруто износу (износу пре одбитка пореза и других накнада) и мањи износи се исплаћују једнократно, а у више рата се исплаћују већи износи, с тим да се износ неопходан за покривање трошкова дисконтује на њихову вредност у тренутку доделе, при чему се користи тренутно важећа дисконтна стопа.

 

3. Право учешћа на конкурсу

 

На конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у складу са Законом, и који има одговарајуће овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који уређује електронске медије односно који је уписан у Регистар медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије, када се ради о електронским медијима,

2. лице које се бави производњом медијских садржаја и које је уписано у Евиденцију произвођача медијских садржаја и које приложи доказ, не старији од 30 дана, да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који испуњава услове из тачке 1) овде наведене;

3. правно лице или предузетник са пројектом стручне едукације, унапређења професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања.

 

Учесници на конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити само микро, мала и средња правна лица и предузетници.

 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи, односно лица која се баве производњом медијских садржаја са истим пројектом који је подржан на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и за који је корисник органу доставио извештај о реализацији пројекта.

Под истим пројектом подразумева се пројекат чији је садржај у деловима 3.1., 3.2., 4.3., 4.4., односно 4.5. Обрасца 1. битно истоветан садржају раније реализованог пројекта.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи са медијем у коме нису објављени основни подаци о медију у облику импресума.

Право учешћа на конкурсу немају правна лица и предузетници који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и произведени медијски садржај односно доказ о реализацији пројекта.

Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу, а за које се утврди да су ненаменски трошена, односно да нису испунили уговорну обавезу.

Право учешћа на конкурсу немају лица која се налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су била у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

 

 4. Услови за учешће на конкурсу

 

Пројекат у смислу Закона подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса    предвиђеног чланом 15. Закона.

Средства се додељују за производњу новог медијског садржаја, у складу са  планираним активностима наведеним у пројекту, у којем удео преузетог садржаја из других извора, односно архивских снимака не може бити већи од 20 процената, при чему садржаји из других извора и архивски снимци морају бити јасно означени.

Документарна грађа (видео и аудио записи и фотографије) која се користи за илустрацију у производњи новог медијског садржаја (документарног и другог програма)  није обухваћена наведеним процентом у претходно наведеном ставу.

Пројекат у смислу Закона не подразумева праћење друштвених, економских, политичких, културних, спортских и других дешавања на дневном нивоу (вести, централна информативна емисија, јутарњи програм, преглед дана и сл.).

 

На конкурс се може конкурисати само с једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сваки медиј.

 

-Учесник конкурса (штампани, радио и интернет) може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

 

-Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

 

Изузето од претходног става, у складу са условима и критеријумима за доделу  државне помоћи у области јавног информисања, у складу са чланом 18. став 1. Закона, учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 80% оправданих трошкова, уколико се конкурише за пројекте производње медијских садржајачија чија комерцијална експлоатација није предвиђена, и то за:

1) производњу медијских садржаја намењених друштвено осетљивим групама, као што су деца и млади, жене, старе особе, социјално и здравствено угрожена лица, особе са инвалидитетом, припадници ЛГБТ заједнице, припадници етничких мањина и др.;

2) производњу медијских садржаја који су намењени очувању, изражавању културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине на свом матерњем језику и писму;

3) производњу медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области науке, општег образовања укључујући и медијску писменост као део образовног система, здравственог образовања и образовања у вези са заштитом животне средине;

 

Средства која се додељују, на расписаним конкурсима, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту.

Оправдани трошкови су трошкови настали у вези са израдом медијског садржаја а нарочито:

 1) процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја;

2) трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;

3) трошак употребе сопствене имовине (амортизација);

4) трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);

 5) трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Ако учесник на тржишту, поред израде конкретног медијског садржаја обавља и друге делатности у вези са израдом медијског садржаја или истовремено производи више медијских садржаја коришћењем или ангажовањем истих ресурса (нпр. људских, материјалних или нематеријалних), у оправдани трошак улази сразмерни удео у заједничким трошковима продукције.

 Сразмерни удео у заједничким трошковима обрачунава се на основу тржишне цене употребе ресурса или на други пригодан начин којим се омогућава израчунавање удела у заједничким трошковима.

Оправданим трошковима не сматрају се трошкови штампања, трошкови дистрибуције и трошкови промоције медијског садржаја.

 

5. Критеријуми за оцену пројеката

 

Критеријуми на основу којих се оцењују пројекти пријављени на конкурс су:

 

1) мера у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона и

2) мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1) релевантност пројекта

2) изводљивост пројекта;

3) праћење реализације пројекта;

4) капацитети предлагача пројекта;

5) доступност садржаја циљној групи;

6) буџет и оправданост трошкова.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана, посебно се оцењује:

1. да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторног тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

2. тежину прекршаја и учесталост понављања.

 

Пројекти производње медијских садржаја оцењују се на основу напред наведених мера, а у складу са бодовном листом  која ће бити објављена на веб презентацији Града Зајечара.

Пројекти за стручне едукације, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања оцењују се на основу тач. 1), 2), 3), 4) и 6) из напред наведених, у складу са бодовном листом која ће такође, бити објављена на веб презентацији града.

 

6. Документација

 

Учесник Конкурса је у обавези да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом у шест примерака:

 

1. Попуњену и потписану пријаву (Образац 1) у шест примерака

 

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се са веб-сајта Града Зајечара www.zajecar.info

 

 

2. Бодовну листу за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4), или Бодовну листу за оцену пројекта за стручне едукације, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисањља (Образац 5) у три примерка (у зависности од врсте пројекта).

 

Подносиоци на бодовној листи попуњавају:

Назив органа јавне власти:

Назив конкурса:

Подносилац пријаве:

 

Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта и бодовну листу у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

 

3. У једном примерку следећа документа:

 

 1. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 2. Оверена изjава/ сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj             бити емитован /објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма). Доказ не може бити страрији од 30 дана;
 3. Доказ о броју запослених и радно ангажованих лица - Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ППП ПД1) за период јануар-новембар претходне године;
 4. Медији који конкуришу уз пријаву конкурса достављају, и то:
 • Телевизије: видео запис импресума (не старијег од три дана од дана објављивања конкурса);
 • Радио станице: аудио запис (не старијег од три дана од дана објављивања конкурса)
 • Интернет портали: скрин-шот страницу на којој је објављен импресум и
 • Штампани медији: штампани примерак последњег објављеног издања
 1. Изјава учесника (у слободној форми) на Конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ  додељена државна помоћ и de minimis помоћ, у текућој фискалној години, а за de minimis помоћ и у претходне две године,  и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 2. Изјава учесника (у слободној форми) на Конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ и de minimis помоћ, у текућој фискалној години, а за de minimis помоћ и у претходне две године, и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 3. Изјава (у слободној форми) учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis  помоћи, као и да нису били у тешкоћама на дан 31. Децембар 2019. године;
 4. Изјава учесника (у слободној форми) да се пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом;
 5. Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 

7. Рокови

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса на веб-сајту Града Зајечара www.zajecar.info.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана  закључења конкурса.

 

8. Позив за учешће у раду Комисије

 

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује Градско веће Града Зајечара.

Позивају се новинарска и медијска удружења да писаним путем предложе чланове стручне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

 

Позивају се теоретичари, аналитичари и практичари из области медија заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Предлог за члана комисије доставља се на Обрасцу за пријаву за члана комисије (Образац 3) који је објављен на сајту Града Зајечара уз конкурс.

Биографије кандидата за чланове комисије се вреднују на основу бодовне листе за чланове комисије, која је саставни део обрасца за пријаву за члана комисије (Образац 3).

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и теоретичари, аналитичари и практичари из области медија предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Града Зајечара.

Предлоге доставите поштом на адресу:

Град Зајечар - Градском већу, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар или на

 и-мејл адресу: mirjana.stankic@zajecar.info са назнаком „Пријава за учешће у раду конкурсне комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2024. години“.

 

 

9. Начин пријављивања

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на на веб-сајту Града Зајечара www.zajecar.info где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

 

Пријаве пројеката слати на адресу:

Град Зајечар, Одељење за привреду друштвене делатности Градске управе Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Зајечара у 2024. години“ или предајом у услужном центру Градске управе Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1.

На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Одобрена средства се користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Градском већу Града Зајечара достави извештај о реализацији пројекта, материјални доказ о реализацији и дистрибуцији/емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

 

10. Објављивање одлуке о расподели средстава

 

Одлука о расподели средстава по расписаном Конкурсу, доноси се у облику решења. Решење, скенирано ће бити објављено на веб-сајту Града Зајечара www.zajecar.info, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми, најкасније у року од 90 дана, од дана закључења конкурса.

 

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључивања уговора није у блокади, односно неће му се преносити средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

 

Корисник средстава доставља Градском већу Града Зајечара, односно Одељењу за финансије Градске управе Града Зајечара изјаву о објављивању/емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6 који je објављен уз овај конкурс, и чини његов саставни део, а који се објављује на веб презентацији надлежног министарства), односно изјаву о реализацији планираних активности (Образац 7 који je такође, објављен уз Конкурс, и чини његов саставни део и објављује се на веб презентацији надлежног министарства), најкасније осам дана пре почетка објављивања/емитовања медијског садржаја односно пре реализације догађаја.

 

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефон: 019/444-600

 

11. Заштита података о личности

 

            Сви подаци о личности који буду достављени Градском већу града Зајечара биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

 

            Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Градског већа града Зајечара која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.

 

            Градско веће града Зајечара чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

 

            Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

            За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.

            III број: 403-1/2024-1

            У Зајечару, 23.02.2024. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК     

Бошко Ничић,с.р.

Документација: