РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СА РАЗВОДНИМ ПОСТРОЈЕЊЕМ И ДАЛЕКОВОДИМА НА ТЕРИТОРИЈИ КО ГРАДСКОВО, ВРАЖОГРНАЦ И ТРНАВАЦ

Важи од 31.01.2024. до 14.02.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23 ), чл.37-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр.32/19)

 

о г л а ш а в а

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

 

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ  са разводним постројењем и далеководима на територији КО ГРАДСКОВО, ВРАЖОГРНАЦ И ТРНАВАЦ

 

            1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране са разводним постројењем и далеководима на територији КО Градсково, Вражогрнац и Трнавац је објављена у „Службеном листу Града Зајечара”, бр. 14/23.

 

            2. Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 31.01. до 14.02.2024. године, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара (www.zajecar.info).

 

            3. Градска управа Града Зајечара организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

            4. Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

            5. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару, у току трајања раног јавног увида,  закључно са 14.02.2024. године.

              Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране са разводним постројењем и далеководима на територији КО Градсково, Вражогрнац и Трнавац могу утицати на планска решења.

 

            6. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења је Главни урбаниста града Зајечара, дипл.инж.арх. Иван Стојановић, контакт: 019-444 600.

Документација: