ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП ''ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР'' НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА

Важи од 25.01.2024. до 08.02.2024.

На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“,бр.15/16 и 88/19), члана 28. став 2. и став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”,бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 4/19 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној ________2024. године  донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП “ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР  НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА

I

             ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар да цене гробљанских услуга може утврдити у следећим износима:

 

- за сахрану на дубини од 1,70 м ..................................................…14.820,00 дин.

- за сахрану на дубини од 2,20 м .................................................… 18.065,00 дин.

- за сахрањивање на Новом градском гробљу Мали Ступањ ...….18.130,00 дин

- за сахрану новорођенчади и делова тела са ископом гроба и затрпавањем .....................................................….5.335,00 дин

.- за сахрану у гробници са откопавањем ......................................….8.065,00 дин.

- за сахрану у гробници са покл.плочом .......................................….5.755,00 дин.

-  закуп земљишта годишње по једном гробном месту .....................…700,00 дин

- закуп земљишта годишње за гробницу по  м2 ...............................….245,00 дин.

- чишћење и уређење гробља по гробном  месту годишње...................................................................................1.970,00 дин.

- укоп урне …........................................................................................5.860,00 дин.

- употреба капеле до 8 часова (код случајева  када се покојник не сахрањује на Зајечарском гробљу)..........…...3.900,00 дин.

- употреба капеле преко 8 часова (код случајева

  када се покојник не сахрањује на Зајечарском гробљу)....…....…..5.860,00 дин.

II

            Све утврђене цене из тачке  I овог Решења обрачунате су без ПДВ-а и примењиваће се у току 2024 године.

III

            Право на попуст у цени сахрањивања из тачке I овог решења у висини од 20% има Центар за социјални рад уколико сноси трошкове сахрањивања свог корисника.

IV

            ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар обавезно је да од предложене цене закупа земљишта за гробна места и чишћење и одржавање гробља издвоји 30% на име инвестиционог динара.

V

            Решење објавити у "Сл. листу Града Зајечара".

 

 

 

            I број ______

            У Зајечару, ______2024. године

 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                  Стефан Занков

 

О б р а з л о ж е њ е

           

            Јавно комунално предузеће "Хигијена Зајечар" Зајечар, обратило се захтевом за давање сагласности за повећање цена гробљанских услуга.

            Уз захтев приложена је Одлука Надзорног одбора ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар, бр. 2/50-2 од 24.01.2024. године којом се усваја корекција цена гробљанских услуга као и анализа цене комуналних услуга на сахрањивању. Приликом утврђивања елемената за образовање цена гробљанских услуга пошло се од неопходности да се постигне ниво цене којом ће се омогућити покриће трошкова пословања који се везују директно за сам поступак организовања и спровођења комуналне услуге на сахрањивању тј. послова који се том приликом обављају. На основу исказаних калкулација Надзорни одбор је утврдио нове цене гробљанских услуга које су увећане у распону од 24,92% до 25,17%.

            Одредбом члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима прописано је да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган.

            На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима прописано је да на одлуку о промени цена комуналних услуга из члана 2. став 3. тачка 1-8 овог закона, осим превоза посмртних остатака умрлог, сагласност даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

            Сагласно члану 28. став 4. Закона о комуналним делатностима, јединица локалне самоуправе је објавила захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга са образложењем, на огласној табли јединице локалне самоуправе, најмање 15 дана пре доношења Одлуке.

            Чланом 40. тачка 10. Статута града Зајечара прописано је да Скупштина Града оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса.

            Имајући у виду напред наведено, Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар на цене гробљанских  услуга и предлаже Скупштини Града Зајечара да исто усвоји.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                  Бошко Ничић

Документација: