ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - NI4234_01_ZA ГРАДСКОВО

Важи од 16.01.2024. до 31.01.2024.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за  постављену базну станицу мобилне телефоније  „NI4234_01 ZА_Gradskovo“ тросекторског антенског система са азимутима 55°/160°/300° респективно по секторима, конфигурације примопредајника: за систем 2G GSM900 2+2+2; за систем 3G UMTS2100 1+1+1; за систем 4G: LTE800 1+1+1; LTE1800 (са ширином опсега 10МНz) 1+1+1; LTE1800 (са ширином опсега 20МНz) 1+1+1, на кп.бр.1668/1 КО Градсково, на територији Града Зајечара, на постојећем решеткастом антенском стубу на висини 25,7 m од тла за сва три сектора, носиоца пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.