КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Важи од 14.11.2023. до 14.12.2023.

На основу члана 4. став 1. Одлуке о стипендирању студената града Зајечара ("Службени лист града", број  22/09 и 9/10), Комисија за стипендирање студената града Зајечара, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СТУДЕНТИМА

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

             У школској 2023/2024. години из средстава буџета града Зајечара, стипендираће се, од друге године студија, студенти високошколских установа, основних академских студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају пребивалиште на територији града Зајечара и који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија:

 1) За стицање једног од следећих дефицитарних занимања, са најнижим просеком оцена 7,50 из претходних година студија:           

1.  Дипломирани физичар

2.  Дипломирани хемичар

3.  Дипломирани биолог

4.  Дипломирани фармацеут

5.  Дипломирани математичар

6.  Дипломирани филолог за француски, шпански, енглески, немачки и пољски језик

7.  Дипломирани инжењер грађевинарства - хидромрежа

8.  Дипломирани инжињер грађевинарства – нискоградња

9.  Дипломирани инжињер друмског саобраћаја

10. Дипломирани инжињер саобраћаја

11. Дипломирани социјални радник

12. Дипломирани инжењер електротехнике-смер програмирање

13. Дипломирани инжењер електротехнике- мехатроничар

14. Дипломирани инжењер електротехнике- смер енергетике

15. Доктор ветеринарске медицине

16. Дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља.

17. Дипломирани инжeњер машинства

18. Дипломирани инжeњер информационих технологија

19. Дипломирани музичар

20. Дипломирани инжeњер архитектуре

21. Дипломирани инжeњер технологије

22. Дипломирани дефектолог

23. Дипломирани логопед

24. Дипломирани туризмолог

25. Дипломирани туризмолог-организатор гастрономске делатности

 

            2) студенти осталих високошколских установа, основних академских студија, са најнижим просеком оцена 8,50 из претходних година студија и

             3) студенти без родитељског старања, основних академских студија са најнижим просеком оцена 7,50 из претходних година студија.

Уз захтев за доделу градске стипендије, кандидати прилажу:

 - Молбу са основним биографским подацима;

- Уверење са факултета о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија на терет буџета Републике Србије и о постигнутом успеху у студирању, односно висини просечне оцене свих положених испита током студирања

- Уверење надлежног органа старатељства (за студенте без родитељског старања).

-   Копију личне карте подносиоца

-   Копију картице текућег рачуна подносиоца

             Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана објављивања (14.11.2023гoд). Конкурс ће бити објављен у листу Тимок, на сајту града Зајечара  и  огласној табли Градске управе града Зајечара.

            Комисија ће одлучити о додели стипендија у року од 15 дана од дана истека рока за пријављивање на конкурс и о томе обавестити учеснике конкурса.

 

            Захтев за доделу градске стипендије, са потребном документацијом доставити Градској управи Зајечар, УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ШАЛТЕР БРОЈ 6 за Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Трг ослобођења бр. 1 Зајечар, са напоменом "ЗА КОНКУРС".

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве  неће бити разматране.

За ближе информације кандидати се могу обратити на телефон: 019/444-600 локал 4243.

 

КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: