ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - А1 СРБИЈА

Важи од 13.11.2023. до 28.11.2023.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице мобилне телефоније на локацији „NI4542_01 ZА_Zaječar_Pivara“, тросекторског антенског система који се састоји од три панел антене Huawei AQU4518R61v06 са азимутима  70°/180°/300°,  конфигурације примопредајника по секторима је 2+2+2 за GSM900 и LTE1800, 1+1+1 за LTE800 и LTE2100. на кп.бр. 8570 КО Зајечар, у Зајечару, ул. Железничка бр. 2, на фасади силоса у фабричком кругу пиваре „Heineken Srbija“  на висини 33 m од тла, носиоца пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење оваквог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда, соба бр. 7 ), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине  Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.