ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Важи од 07.11.2023. до 22.11.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

IV/06 бр.

07.11.2023. године

З а ј е ч а р

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон , 47/2018 и 111/2021– др. Закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавестити јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона који се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21).    У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о четвртој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                   НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

      ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                                   ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

     Валентина Ђуричић                                                           Слободан Виденовић

 

Документација: