ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УТВРЂИВАЊУ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И ПОРОДИЦАМА ЧИЈИ СУ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ПОРУШЕНИ

Важи од 19.09.2023. до 26.09.2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

IV/03 број: сл./2023

18.09.2023. године

З а ј е ч а р

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УТВРЂИВАЊУ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И  ПОРОДИЦАМА ЧИЈИ СУ ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ПОРУШЕНИ ИЛИ УНИШТЕНИ ЗБОГ ПОЖАРА НАСТАЛОГ УСЛЕД ДЕЈСТВА ЈАКОГ ОЛУЈНОГ ВЕТРА, КИШЕ И ГРАДА У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

 

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021).

 

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о утврђивању помоћи појединцима и  породицама чији су породични стамбени објекти порушени или уништени због пожара насталог услед дејства јаког олујног ветра, кише и града у јулу 2023. године на територији града Зајечара.

 

 

                    НАЧЕЛНИК                                                                          НАЧЕЛНИК

     ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И                                                     ГРАДСКЕ УПРАВЕ

     ДРУШТВЕНЕ  ДЕЛАТНОСТИ                                                      ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                      

                                                                                           

           Драган Вукашиновић                                                          Слободан Виденовић

Документација: