КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Важи од 19.05.2023. до 31.10.2023.

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2023. годину I бр. 320-13/2022 од 25. априла 2023.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.14/23) Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 19.05.2023 године, расписује:

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Циљеви конкурса: Регесирањем премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње пружа се подршка пољопривредним произвођачима да осигурају усеве и стоку чиме се обезбеђује смањивање дугорочно негативних последица штета проузрокованих природним непогодама и другим ванредним догађајима.

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за регресирање трошкова осигурања у пољопривреди на територији града Зајечара за 2023. годину.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за осигурање у 2023 години износи 500.000,00 рсд и то:

 

Шифра инвестиције

 

Назив инвестиције

 

Прихватљиве инвестиције које субвенционише Град Зајечар

Износ повраћаја у %(умањен за ПДВ)

Максималан износ (дин/инвестицији)

 

104.3

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања за полисе закључене за период осигурања од 15. октобра претходне до 15. октобра текуће 2023 године.

(Корисници сами бирају осигуравајуће друштво са којим закључују уговор о осигурању)

 

60%

 

До 40.000,00

 

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса до укупног максималног износа 40.000,00 по једном кориснику у току 2023. год. Конкурс је отворен до 31.10.2023. године.

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Право на доделу подстицајних средстава може остварити:

- регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица; 

Регистрована пољопривредна газдинства морају бити у активном статусу на територији града Зајечара.

 

.ОПШТИ УСЛОВИ

 

Подстицаји за регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње исплаћује се у висини од 60% плаћене премије осигурања, без урачунатог пореза на додату вредност, до максимално 40.000,00 динара ако је код друштва за осигурање осигурао:

-животиње од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава;

-усеве и плодове од ризика умањења приноса; расаднике и младе вишегодишње засаде пре ступања на род; од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.

*Једно регистровано пољопривредно домаћинство може поднети више полиса за различите врсте осигурања (прихватљивих) до максималног износа подстицаја од 40.000,00 динара по домаћинству.

Домаћинства која аплицирају за субвенционисање осигурања имају право да користе и подстицаје из сектора (ВОЋАРСТВО, МЛЕКО и РУРАЛНИ ТУРИЗАМ,) до максималног износа који је предвиђен за тај сектор. Приликом обрачуна износа подстицаја сабирају се сви подстицаји до максималног износа по сектору рачунајући и полисе осигурања.

Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава за регресирање осигурања у пољопривреди на територији града Зајечара за 2023. годину;

2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:

  • да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
  • да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2023. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити проверу повезаних лица у матичној служби.
  • да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

3. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом (овлашћеног лица уколико је подносилац правно лице);

4. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;

5. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2023. године са са портала е-Аграр.

6. Копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање, на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као уговарач или као осигураник, при чему се оригинал доставља на увид;

7. Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања за полисе закључене за период осигурања од 15. октобра претходне до 15. октобра текуће 2023 године. Корисници сами бирају осигуравајуће друштво са којим закључују уговор о осигурању;

8. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација);

 

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање. Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА

 

Средства за осигурање усева, вишегодишњих засада, расадника и животиња одобравају се редоследу пријема комплетних – прихватљивих захтева до утрошка средстава, како је предвиђено у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2023. годину I бр. 320-13/2022 од 25. априла 2023.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.14/23).

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о критеријумима за расподелу средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара IV/03 бр. 320-14/2023. Пријава са комплетном документацијом у затвореној коверти доставља се:

- услужном центру Градске управе Зајечар или

- поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ–ЗАЈЕЧАР 2023“, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе-Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом у складу са законом.

Конкурс је отворен до 31.10.2023. год.

Уколико се предвиђена средства по  предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

IV/03 бр. 320-18/2023

У Зајечару,  19.05.2023. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ

РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: